Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, nakupování v internetovém  obchodě www.steffishing.cz je velmi snadné a pohodlné. Hlavní přístup k výrobkům je tvořen horným a levým navigačním pruhem, u kterých se nabízí možnost volby zobrazení výrobků. V každé kategorii naleznete podkategorie či jednotlivé vytříděné položky. Klikáním na odkazy se propracujete až k požadovanému produktu nebo použijte vyhledávač - pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu nebo kódu.

Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko "Koupit". Zboží se přesune do "košíku". Informace o Vašem nákupu se zobrazují v pravé části hlavičky stránky. Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

Doporučujeme se při každém nákupu vždy předem přihlásit. Jako přihlášený uživatel můžete využívat další možnosti vašeho účtu a informací našeho internetového obchodu. Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné e-mailem info@steffishing.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle +420773129598 a to nejpozději do 10-ti hodin následujícího pracovního dne po odeslání objednávky. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce. Po objednání je zasláno obratem potvrzení objednávky na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Děkujeme Vám za vaši volbu a přejeme příjemný nákup.

 

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.steffishing.cz. Internetový obchod provozuje STEF group s.r.o., Revoluční 127/9, Liberec IV-Perštýn, 460 01, IČ: 28731409, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29247. Podmínky prodeje blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( dále jen provozovatel ) a kupujícího ( dále jen zákazník ). Ceny uvedené v e-shopu jsou platné pouze pro tento e-shop, nikoliv pro velkoobchodní prodej.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Informace o zboží jako jsou např. rozměry, váha, výkony, kapacita a jiné ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě provozovatele jsou údaji, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným normám, předpisům či nařízením platným na území České republiky. Provozovatel se dále zavazuje zboží vybavit řádně vyplněným záručním listem, českým návodem k obsluze a užívání je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

III. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Provozovatel potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky, a to nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

IV. Cena a platba

Ceny uvedené v elektronickém obchodě provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v případě změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně. Konečné ceny v elektronickém obchodě jsou uvedeny s DPH. Kupujícímu bude na základě vzniku kupní smlouvy vystavena faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad, dodací a záruční list.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky v elektronickém obchodě. Je-li objednané zboží skladem, provozovatel jej vyexpeduje kupujícímu v průběhu 24 hodin po obdržení objednávky. Pokud kupující zvolí platbu převodem na účet prodávajícího, počíná dodací lhůta dle tohoto článku běžet ode dne připsání příslušné částky na účet provozovatele. V případě, že zboží momentálně není skladem, oznámí tuto skutečnost provozovatel kupujícímu ( obvykle e-mailem nebo telefonicky ) a dohodne s ním další postup. O každé změně stavu objednávky je kupující informován e-mailem.

VI. Dopravní podmínky

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny :

1. PPL - dobírka - balík 30 kg - cena 150,- Kč včetně DPH.

2. PPL - bez dobírky - balík do 30 kg - platba převodem na účet provozovatele č.6291076001/5500 ( jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky ) - cena 135,- Kč včetně DPH.

3. Osobní odběr v sídle firmy na adrese Revoluční 127/9, Liberec IV-Perštýn, 460 01 - pouze po předchozí elektronické objednávce a telefonické domluvě. Možnost platby hotově.

4. Při elektronické objednávce zboží ve výši 2 500 Kč s DPH a vice, doručení je ZDARMA.

Dodací lhůta je zpravidla do následujícího pracovního dne od předání zboží dopravci. Provozovatel splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním dopravci. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a převzetí stvrzuje svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VII. Záruční podmínky a servis

a) Záruku na prodávané zboží poskytuje provozovatel dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v elektronickém obchodě uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků či zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné.

b) Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovatele uvedené v čl.I.

c) K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být předloženo k reklamaci kompletní včetně všeho příslušenství a součástí, které bylo dodáno při prodeji výrobku. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.

d) Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j. do 30-dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Provozovatel může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či vadu sice odstranitelnou, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

e) Jelikož provozovatel prodává v elektronickém obchodu zboží autorizovaných firem, může kupující požádat i o placenou opravu po skončení záruční doby. Veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného hradí kupující.

VIII. Vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží zaslat v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu (STEF group s.r.o., Revoluční 127/9, 460 01 Liberec), prosíme o zaslání (e-mailem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávkydoklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen.

Po obdržení vráceného zboží prodávající, ve lhůtě deseti (10) dnů, je oprávněn provést přezkoumání, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.  Poté vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. Při vrácení zboží si můžete vybrat způsob úhrady Vašich peněz: buď převodem na účet (trvá do 10-ti pracovních dnů), nebo poštovní poukázkou (trvá do 10-ti pracovních dnů).

Dle obecná ustanovení Hlavy III, 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník (Závazky z deliktů), konkrétně § 2913, strana která se dopustila porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzala zboží), povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením. V našem případě se tedy bude typicky jednat o poštovné a případné manipulační poplatky.

V případě odstoupení od smlouvy náklady vrácení zboží nese kupující.

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.

IX. Zpracovávání osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje prodávajícího v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů. Informace související se zpracováním osobních údajů společností STEF GROUP s.r.o. jsou dostupné na internetových stránkách www.steffishing.cz/ochrana-osobnich-udaju. Kupující souhlasí s tím, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o informační společnosti, v platném znění, aby byl jím poskytnutý email využíván prodávajícím za účelem zasílání obchodních sdělení prodávajícího elektronickou poštou. 

Informace související se zpracováním osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkáchwww.steffishing.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

STEF Rybářské potřeby © 2018
STEF group s.r.o.